Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
internetového obchodu www.gastroparty.sk

Predávajúci a prevádzkovateľ: GASTRO PARTY s.r.o.
Zvolenská cesta 23
Banská Bystrica 974 01
IČO: 44 458 312
IČ DPH: SK2022704563

Prevádzkovateľ (predávajúci) je platcom DPH. 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi Predávajúcim a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru (ďalej len "Kupujúci"), ktorý ponúka Predávajúci na svojej internetovej stránke www. gastroparty.sk

 1. VYMEDZENIE POJMOV

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje tovar pre svoju osobnú potrebu alebo pre potrebu iných fyzických osôb. Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka zák. č 40/1964 Zb ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na webové stránky www.gastroparty.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu a zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Obchodného zákonníka ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory vzniknuté na základe zmluvy, budú výlučne riešené podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky súdmi Slovenskej republiky.

 1. REGISTRÁCIA

Registrácia kupujúceho vzniká zaregistrovaním sa v internetovom obchode alebo osobnou registráciou u predávajúceho, poprípade telefonicky alebo e-mailom. Registráciou kupujúci súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom, ako aj platobnými a dodacími podmienkami.

Ak je kupujúci veľkoobchodný odberateľ, je možné udeliť mu individuálnu zľavu po overení registrácie. Nutnou podmienkou je zaslanie kópie živnostenského oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra. Zobrazenie veľkoobchodných cien pridelíme na základe overenia.

Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať písomne na adrese predávajúceho.

 1. CENY TOVAROV

Ceny, ktoré sú uvedené v internetovom obchode sú veľkoobchodné ceny bez DPH, ak nie je pri tovare uvedené inak.

Cena tovaru nezahŕňa dopravné náklady ani ďalšie služby, tie sú vyfakturované samostatne.

Na tovar v akcii alebo vo výpredaji, sa nevzťahujú žiadne iné zľavy a ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak. K cene tovaru je v objednávke pripočítaná aj cena ostatných daní a poplatkov, najmä náklady na dopravu, poštovné a balné, poprípade iné poplatky, ktoré je kupujúci povinný uhradiť pre získanie tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená na objednávke tovaru, a ktorá bola potvrdená zo strany Predávajúceho. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady, ktorý je uvedený v objednávke Kupujúceho.

Faktúra na kúpnu cenu, ktorú vystaví Predávajúci, bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom. Zároveň táto faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň je aj dodacím listom. Tovar je až do úplného zaplatenia a prevzatia kupujúcim majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

V prípade neprevzatia si tovaru Kupujúcim, si Predávajúci vyhradzuje právo na vyúčtovanie nákladov vzniknutých Predávajúcemu v plnej výške ( vyskladnenie, náklady na spracovanie dokladov, dopravu, balné, poštovné, ostatné vzniknuté preukázateľné náklady). 

 1. OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci si tovar objednáva cez internetový obchod na internetovej stránke Predávajúceho www.gastroparty.sk vyplnením elektronického objednávkového formulára (ďalej len "objednávka"), alebo priamo u Predávajúceho a to buď e-mailom, telefonicky, alebo osobne.

Objednávky je možné uskutočniť:

 • prostredníctvom internetovej stránky www.gastroparty.sk
 • prostredníctvom e-mailu gastropartyvgastroparty.sk
 • telefonicky: +421 910 428 015

Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky skontrolovať si zadané údaje. Kupujúci potvrdí objednávku odoslaním objednávky. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Kupujúci spotrebiteľ má možnosť pred potvrdením a odoslaním objednávky oboznámiť sa s celkovou cenou objednávky vrátane DPH a ďalších poplatkov (prepravné, poštovné, balné a pod.) ako má aj možnosť pred potvrdením a odoslaním objednávky oboznámiť sa so skutočnosťou, ako dlho zostáva cena alebo ponuka platná.

Odoslaná objednávka je záväzná a považuje sa za kúpnu zmluvu. Odoslaním alebo prevzatím objednávky osobne, potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane ďalších poplatkov (prípadných expedičných, poštových a dopravných nákladov), Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky a že s nimi súhlasí.  Predávajúci na základe záväznej objednávky zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke Potvrdenie objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo v určitých prípadoch vyžiadať si od Kupujúceho pred odoslaním dodanie príslušných podkladov.

Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať Potvrdenie objednávky Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby, týkajúcej sa ceny, alebo popisu tovaru v internetovom obchode Predávajúceho.

Po vyexpedovaní tovaru objednaného Kupujúcim, zašle Predávajúci informáciu o vyexpedovaní tovaru e-mailom, poprípade telefonicky.

Ak z predchádzajúcej komunikácie strán preukázateľne nevyplýva niečo iné, v prípadoch, ak návrh na uzatvorenie zmluvy neobsahuje údaje o kúpnej cene, použije sa kúpna cena požadovaného tovaru platná v čase, keď bol predávajúcemu doručený návrh na uzatvorenie zmluvy (objednávky). Pri individuálnej špecifickej objednávke je Kupujúci povinný tovar odobrať v plnom rozsahu. V prípade neodobratia tovaru záloha zaplatená odberateľom ostáva dodávateľovi, ktorá bude použitá na náklady spojené s dodaním tovaru.

 1. PLATBA ZA TOVAR

Kupujúci si môže vybrať spôsob platby a to:

 • Hotovosť - osobný odber na našej predajni
 • Prevodom - platba na účet uvedený v predfaktúre
 • Dobierka - navýšenie ceny dopravy (Cena Vám bude upresnená podľa platných cenníkov prepravcu)

V prípade platenia prostredníctvom peňažného ústavu nastáva splnenie až momentom pripísania sumy dlhu na účet Predávajúceho uvedeného na faktúre.

Ak si Kupujúci zvolí pri objednávke „Osobný odber“, Predávajúci ho bude informovať formou e-mailu, poprípade telefonicky o dátume možnosti odobratia tovaru. Zároveň sa Kupujúci zaväzuje odobrať nachystaný tovar do 14 dní od oznámenia o odobratí tovaru. Po uplynutí lehoty 14 dní bude objednávka Kupujúceho stornovaná Predávajúcim.

Tovar objednaný Kupujúcim bude dodaný v lehote najneskôr do 14 dní uvedenej v internetovom obchode Predávajúceho. Do tejto lehoty sa započítavajú len pracovné dni. V prípade väčších objednávok bude dodacia lehota stanovená dohodou zmluvných strán.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru , alebo ak sa a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

 1. DODACIE PODMIENKY

Tovar Predávajúci doručuje v rámci celej Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérom spoločnosti Toptrans alebo po dohode zmluvných strán aj osobne.

 • Nákup do 100 € s DPH kuriér, poistenie + krehký balík + balné – 7 € s DPH
 • Nákup nad 100 € s DPH kuriér, poistenie + krehký balík+ balné - Doprava ZADARMO v rámci Slovenskej republiky
 • Dobierka - navýšenie ceny dopravy o 0,83 € bez DPH (1,00 € s DPH)
 • Osobný odber – 0 €

*O zaslaní objednávky Vás budeme priebežne informovať. Cena za dopravu sa mení podľa váhy objednaného tovaru alebo rozmerov pri nadrozmerných balíkoch.

 1. PREVZATIE TOVARU

Pri doručení objednávky prepravnou službou, podpíšte prijatie tovaru bez výhrad/ s výhradami. Za reklamácie zodpovedá prepravná služba (kuriér, pošta).

Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom Dodacieho listu alebo Faktúry. Pri zásielkovej službe, prepravnej službe, pošte sa potvrdením prevzatia tovaru Kupujúcim považuje prevzatie tovaru od zásielkovej služby majiteľom, zamestnancom alebo iným povereným človekom (rodinným príslušníkom). Doklad o prevzatí nahrádza podpis na Dodacom liste alebo Faktúre.

Pri dodaní tovaru poštou alebo zásielkovou službou je Kupujúci povinný skontrolovať zásielku. Viditeľné mechanické poškodenie balíka treba ihneď písomne zaprotokolovať do potvrdenia prevzatia dodávky u kuriéra zásielkovej služby, alebo pošty a neodkladne informovať Predávajúceho.

Za mechanické poškodenie tovaru, zistené po prevzatí tovaru bez predošlého zápisu, Predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, prepravcom alebo kuriérskou spoločnosťou, ako aj za nesprávne udanie adresy doručenia kupujúcim.

Pri dodaní tovaru poštou, alebo prepravnou službou je kupujúci povinný dôkladne si skontrolovať obsah zásielky okamžite po jej obdržaní.

Obzvlášť dôkladná kontrola je nutná v prípade, ak je obsahom zásielky tovar zo skla, porcelánu, alebo keramiky, kde výrobky z uvedených materiálov sú veľmi krehké a je tu vysoká prevdepodobnosť, že pri hrubom zaobchádzaní pri preprave napriek tomu, že vonkajší obal nebude poškodený, obsah zásielky môže byť doručený rozbitý, alebo prasknutý.

Pri preberaní takejto zásielky, ktorú vždy označujeme  symbolmi -  KREHKÉ - pripojte do doručovacích dokladov prepravcu ku svojmu podpisu  formulku - PRIJAL S VÝHRADOU.

Ak je pri kontrole obsahu zásielky zistené jeho poškodenie, toto je potrebné okamžite, najneskôr však do 24 hodín písomne oznámiť dodávateľovi a pripojiť fotodokumentáciu poškodeného tovaru s popisom okolností ako ku škode došlo a vyčíslením rozsahu škody.

V prípade reklamácie týkajúcej sa zjavnej škody na zásielke – akékoľvek poškodenie, alebo deformáciu vonkajšieho obalu – je potrebné priložiť zápis o škode podpísaný vodičom prepravnej spoločnosti, alebo fotokópiu doručovacích dokladov prepravnej spoločnosti, kde ku svojmu podpisu zapíšete výhrady ku doručovanej zásielke.

Pokiaľ zo strany prijímateľa zásielky nebudú splnené tieto dané pokyny, reklamácia nebude uznaná.

Za mechanické poškodenie tovaru, zistené po prevzatí tovaru bez predošlého zápisu, Predávajúci nezodpovedá. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, prepravcom alebo kuriérskou spoločnosťou, ako aj za nesprávne udanie adresy doručenia kupujúcim. 

 1. ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Faktúra za tovar je zároveň záručným listom na tovar. Na žiadosť kupujúceho je možnosť poskytnúť záruku písomnou formou (vystaviť záručný list). Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý tvorí súčasť týchto VOP a platnými právnymi predpismi SR.

 1. NEDODANIE TOVARU PREDÁVAJÚCIM

Ak nie je možné objednaný tovar dodať v uvedenom termíne (tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, zmenila sa cena dodávateľa tovaru, vystavená cena produktu bola chybná), Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho o tejto skutočnosti, a zároveň bude Predávajúci informovať Kupujúceho o náhradnom termíne dodania, poprípade Predávajúci Kupujúcemu ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným. Náhradné plnenie je možné uskutočniť len po výslovnom súhlase Kupujúceho.

Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar Kupujúcemu a Kupujúci sa nedohodol s Predávajúcim na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

Lehota dodania objednaného tovaru Vám bude upresnená po objednávke. Pokiaľ tovar nie je skladom, dodacia doba je zvyčajne 14 až 28 dní.

 1. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci môže odstúpiť od objednávky na základe dohody s Predávajúcim do doby jej vyexpedovania.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM 

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby na základe jednoznačne formulovaného vyhlásenia spotrebiteľa vyjadrujúceho vôľu odstúpiť od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu v uvedenej lehote. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v prevádzke Predávajúceho.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Ako postupovať pri reklamácií tovaru:

 1. Reklamačný poriadok: Reklamačný poriadok nájdete po kliknutí na tento odkaz.
 2. Kontakt pre zaslanie odstúpenia od zmluvy, ako aj pre vrátenie tovaru (tovar nezasielať na dobierku):

Gastro party s.r.o.   Zvolenská cesta 23 , Banská Bystrica , 974 01

Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou, originálnym obalom v stave a hodnote, v akom ho prevzal. K tovaru pripojte vyplnený reklamačný protokol, ktorý sa nachádza na tomto odkaze. 

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: - poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa - predaj tovaru zhotoveného podľa požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil - predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a kníh nedodávaných v ochrannom obale

Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľom, je predávajúci povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu, ktorú zaplatil za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na doručenie tovaru predávajúcemu v zákonnej lehote 15 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostne na bankový účet určený kupujúcim, alebo v hotovosti na základe dohody medzi zmluvnými stranami.

V prípade vrátenia platby bude spotrebiteľovi uhradený poplatok za doručenie v sume najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia uvedeného v dodacích a prepravných podmienkach.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia  zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PODNIKATEĽOM

V prípadoch, kedy kupujúci nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia obchodných podmienok platné pre spotrebiteľa, nepoužijú.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci - spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na gastroparty@gastroparty.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Spoločnosť GASTRO PARTY s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 23 , Banská Bystrica 974, IČO 44458312, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica  Oddiel Sro, Vložka 15584/S, (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.
 2. Spracovanie osobných údajov je vykonávané GASTRO PARTY s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
 3. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese gastroparty@gastroparty.sk.
 4. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky GASTRO PARTY s.r.o., používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:
   • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
   • základné funkčnosti webových stránok.
  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Poskytovateľ služby MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 1. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. 
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 21.5.2018. Predchádzajúce znenia VOP sa týmito VOP rušia.  Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku.